Paavst Franciscuse katehhees kinnitamise sakramendist. Üldaudients 23. mail 2018.

Tere päevast, kallid vennad ja õed!

Pärast katehheesi ristimise sakramendist kutsuvad nelipühale järgnevad päevad meid mõtisklema tunnistuse üle, mille äratab ristitutes Vaim, kes paneb nende elu liikuma ja avab selle teiste kasuks. Jeesus usaldab oma jüngritele suure missiooni: „Teie olete maa sool, teie olete maailma valgus“ (Mt 5:13-14). Need pildid panevad mõtlema oma käitumise üle, sest toidu muudab vastumeelseks nii soola puudujääk kui ka liigsus, ja nõndasamuti takistab nägemist nii puuduv kui ka liigne valgus. Ainult Kristuse Vaim võib meist teha tõelise soola, mis annab maitset ja hoiab riknemise eest, ning valguse, mis valgustab maailma! Ning selle anni oleme me saanud kinnitamise sakramendis, mille üle ma soovin koos teiega mõtiskleda. Seda sakramenti kutsutakse „kinnitamiseks“, sest see kinnitab ristimist ja tugevdab selle armu (vrdl Katoliku Kiriku Katekismus, 1289). Me võtame Vaimu vastu võidmisel kriisamiga (piiskopi pühitsetud healõhnaline õli) – see nimetus viitab Kristusele, Püha Vaimuga Võitule.

Esimene samm on ristimise kaudu uuesti sündida jumalikule elule. Seejärel on vaja end ülal pidada Jumala lapsena, iseennast kujundada Kirikus tegutseva Kristuse järgi, et olla siin maailmas kaasosaline tema missioonis. Selle eest hoolitsebki Püha Vaimuga võidmine: „Ilma sinu väeta ei ole inimeses midagi“ (vrdl nelipüha sekvents). Ilma Püha Vaimu väeta ei saa me midagi teha: Vaim annab meile jõudu edasi minna. Nii nagu kogu Jeesuse elu oli hingestatud Vaimu poolt, nõnda peab Kiriku ja iga tema liikme elu olema juhitud sellestsamast Vaimust.

Jeesus, kes on saadud Neitsist Püha Vaimu kaudu, asub oma missiooni täitma peale seda, kui on väljunud Jordani vetest ja pühitsetud Vaimu poolt, kes laskub ja jääb tema peale (vrdl Mk 1:10; Jh 1:32). Ta kuulutab seda selgesõnaliselt Naatsareti sünagoogis: on ilus, kuidas Jeesus end esitleb, Jeesuse identiteedikaart Naatsareti sünagoogis! Kuulakem, kuidas ta seda teeb: „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit“ (Lk 4:18). Jeesus esitleb end oma küla sünagoogis kui Võitu, kui see, keda Vaim on võidnud.

Jeesus on täidetud Püha Vaimuga ning ta on Isa tõotatud Vaimu allikas (vrdl Jh 15:26; Lk 24:49; Ap 1:8; 2:33). Ülestõusnu hingab aga juba paasaõhtul jüngrite peale ning ütleb: „Võtke vastu Püha Vaim“ (Jh 20:33); ning nelipüha päeval laskub Vaimu vägi apostlitele erakordsel viisil (vrdl Ap 2:1‑4), nagu me seda teame.

Ülestõusnud Kristuse „hingus“ täidab Kiriku kopsud eluga; ning nõnda avanevad jüngrite Püha Vaimuga täidetud huuled, et kuulutada kõigile Jumala suuri tegusid (vrdl Ap 2:1-11).

Nelipüha, mida me eelmisel pühapäeval tähistasime, on Kiriku jaoks sama, mis oli Kristuse jaoks Vaimuga võidmine Jordanis, see tähendab, et nelipüha on misjonärlik sisendus anda oma elu inimeste hüvanguks ja Jumala auks. Püha Vaim tegutseb küll igas sakramendis, kuid erilisel viisil teeb ta seda kinnitamises, milles „ustavad võtavad vastu Püha Vaimu kui anni” (Paulus VI, Const. ap. „Divinae consortium naturae“). Ning võidmise ajal väljendab piiskop järgmist: „Ole märgistatud Püha Vaimuga, Jumala anniga“[1]: Püha Vaim on Jumala suur and. Ja meis kõigis on Vaim. Vaim on meie südames ja hinges. Vaim juhib meid läbi elu, et me saaksime inimeste jaoks õigeks soolaks ja õigeks valguseks.

Ristimises kastab Püha Vaim meid Kristusesse, kinnitamises täidab aga Kristus meid oma Vaimuga ning pühitseb meid oma tunnistajateks, kes osalevad tema elus ja missioonis taevase Isa kavandi järgi. Kinnitatute tunnistus väljendab Püha Vaimu vastuvõtmist ning kuulekust tema loovale sisendusele. Ma küsin: kuidas nähakse, et me oleme vastu võtnud Jumala anni? Siis kui me saadame korda Vaimu tegusid ja räägime Vaimu õpetatud sõnadega (vrdl 1Kr 2:13). Kristlik tunnistus tähendab teha ainult ja täienisti seda, mida käsib Kristuse Vaim, kes annab meile ka jõudu selle täideviimiseks.

[1] Tegelik liturgiline tekst võib olla teistsuguse sõnastusega. (Tõlkija märkus)